Home Lajme KOSOVË Kosova siguron 1.213.290 vaksina në marrëveshjen me Pfizer!

Është arritur marrëveshja me Pfizer për blerjen e 1.213.290 dozave të vaksinës COVID-19.

Ky moment shënon hapin më të rëndësishëm për Republikën e Kosovës përballë Covid-19, duke ruajtur shëndetin e qytetarëve dhe sistemin tonë shëndetësor.

Pas një pune intensive të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ekipit Negociator të Vaksinës, Kosova ka siguruar doza të mjaftueshme për të kryer vaksinimin përtej grupeve prioritare në përputhje me Planin Shtetëror të Vaksinimit.

Kosova ka një kapacitet të zinxhirit të ftohtë për secilin lloj të vaksinave, duke mundësuar që ato të ruhen sipas standardeve.
Ne jemi të vendosur të vazhdojmë me një ritëm të shpejtë, për të arritur vaksinimin e 60% të qytetarëve deri në 2021.
Procesi i vaksinimit po vazhdon të zbatohet në përputhje me të gjitha parametrat e cilësisë dhe sigurisë nga ekipet e trajnuara në të gjithë vendin.

Mirënjohje për profesionistët mjekësor dhe stafit mbështetës për përpjekjet e vazhdueshme për t’u marrë me secilin aspekt kompleks të vaksinimit COVID-19 dhe për hartimin e planit shtetëror të vaksinimit COVID-19. Vaksinimi masiv do të jetë një hap i rëndësishëm drejt fitores në luftën tonë kundër COVID-19, përfshirë aksesin e sigurt dhe të plotë në shërbimet vitale.

Vaksinat kundër COVID-19 ofrojnë shpresë, por edhe më tej, do të duhet të kujtojmë masat parandaluese, të tilla si distanca sociale, maskat dhe ventilimi, duke shmangur grumbullimet dhe mjediset e brendshme, ndërsa higjiena e duarve duhet të vazhdojë të mbahet edhe pas vaksinimit.


Kosovo obezbedjuje 1.213.290 vakcina prema sporazumu sa Pfizerom.

Postignut je dogovor sa tvrtkom Pfizer o kupovini 1.213.290 doza COVID-19 vakcine.

Ovaj trenutak označava najvažniji korak za Republiku Kosovo protiv Covid-19, čuvajući zdravlje građana i našeg zdravstvenog sistema.

Nakon intenzivnog rada Ministarstva zdravlja i Pregovaračkog tima za vakcinu, Kosovo je obezbedilo dovoljne doze za sprovođenje vakcinacije izvan prioritetnih grupa u skladu sa Državnim planom vakcinacije.

Kosovo ima kapacitet hladnog lanca za svaku vrstu vakcine, što omogućava njihovo skladištenje u skladu sa standardima. Odlučni smo da nastavimo brzim tempom i da postignemo vakcinaciju 60% građana do kraja 2021 godine.

Proces vaksinacije i dalje provode obučeni timovi širom zemlje u skladu sa svim parametrima kvaliteta i sigurnosti. Zahvalnice medicinskim radnicima i pomoćnom osoblju za trajne napore na rešavanju svakog složenog aspekta cijepljenja protiv COVID-19 i za razvoj državnog plana vaksinacije protiv COVID-19.


Kosovo provides 1.213.290 vaccines in agreement with Pfizer.

The agreement with Pfizer on the purchase of 1.213.290 doses of the COVID-19 vaccine has been reached.

This moment marks the most important step for the Republic of Kosovo in the face of Covid-19, preserving the health of citizens and our health system.

After intensive work of the Ministry of Health and the Vaccine Negotiating Team, Kosovo has provided sufficient doses to carry out vaccination beyond the priority groups in accordance with the State Vaccination Plan.

Kosovo has a cold chain capacity for each type of vaccine, enabling them to be stored according to standards.
We are determined to continue at a fast pace, to achieve the vaccination of 60% of citizens by 2021.

The vaccination process is continuing to be carried out according to all safety and quality parameters by trained teams across the country. Acknowledgment of the medical teams and support staff for the continuous efforts to deal with each complex aspect of COVID-19 vaccination and for the drafting of the state COVID-19 vaccination plan.

Mass vaccination will be an important step towards winning our fight against COVID-19, including safe and complete access to vital services.

Vaccines against COVID-19 offer hope, but even further, we will have to remember preventive measures, such as social distance, masks, and ventilation, avoiding gatherings and indoor environments, while hand hygiene must continue to be carried even after vaccination.